برچسب: IP Fragmentation Attack یا حمله IP تکه تکه شده

حملات DoS و DDoS

تفاوت اصلی بین حملات DoS و DDoS در این است که در حمله DoS به وسیله یک سیستم به سیستم دیگر حمله انجام می شود.   حمله DDoS شامل چندین سیستم است که به یک سیستم واحد حمله می کند. حمله Denial…ادامه مطلب »